Biemans & Kranenbroek: sierhekwerken, constructies, poorten en metaalverkoop

Biemans & Kranenbroek disclaimer 2018

Kamer van koophandel NR: 0 te Venlo

Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Biemans & Kranenbroek, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo en gelden voor alle door Biemans & Kranenbroek geleverde diensten en andere vormen van arbeid.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website Biemans & Kranenbroek. Met uw bezoek aan deze Website en/of uw gebruik van de op of via deze Website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze Website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over Biemans & Kranenbroek

Deze Website is samengesteld door Biemans & Kranenbroek contact: info@biemanskranenbroek.nl. Voor een afspraak wordt er tijd voor u gereserveerd. De afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak worden afgezegd. Is dat niet het geval dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Over de Website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op het onze diensten zoals beschreven. Het gebruik van de Informatie is voor uw eigen rekening en risico. De Website en de Informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle Informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is. Biemans & Kranenbroek probeert deze website virusvrij te houden en of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten via info@biemanskranenbroek.nl.

Wijzigingen

Biemans & Kranenbroek kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld. De bepalingen onder "toepasselijkheid" zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Biemans & Kranenbroek of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via info@biemanskranenbroek.nl. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid

Biemans & Kranenbroek aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie - waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Biemans & Kranenbroek kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Over u

U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Biemans & Kranenbroek, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan info@biemanskranenbroek.nl verstuurt niet veilig zijn. Biemans & Kranenbroek staat er niet voor in als u email met gevoelige informatie verkeert stuurt of een virus bevat. Biemans & Kranenbroek zal bij virus identificatie de email verwijderen zonder te bekijken. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan info@biemanskranenbroek.nl te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd Biemans & Kranenbroek garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Cookies

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert. Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens over je staan dan in de database van de website.

Toepasselijk Recht Onder voorbehoud van alle rechten.
Biemans & Kranenbroek 2018 - info@biemanskranenbroek.nl

Vragen!

Invalid Email
Invalid Number

Lees onze privacy statement voordat u dit formulier verzend.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Copyright © 2018 Biemans & Kranenbroek alle rechten voorbehouden [telcofix]